Tokat ili Sulusaray Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. Sulusaray Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı

Sulusaray Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı ve 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS (B) grubu) girmiş olmak ve alım
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, yukarıdaki tabloda belirtilen asgari
KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
c) V.H.K.İ. kadrosuna başvuracak adaylar için, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni
sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemiş olmak,
d) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.tokatsulusaray.bel.tr
internet sayfası üzerinden temin edecekleri başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak başvuru
formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınmış
barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik
edilecektir)
c) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
f) 4 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),
g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilecektir.)
i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca
bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
j) V.H.K.İ. kadrosuna başvuracak adaylar için, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni
sertifikası veya mezun olunan okulda bilgisayar dersi gördüğünü gösteren transkript belgesi, (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda
fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi
gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.) Sulusaray Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve başvuru esnasında istenilen
diğer belgeler ile birlikte 11.03.2024-13.03.2024 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai
günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Atatürk Caddesi No:81 Sulusaray/Tokat adresindeki Sulusaray
Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları birimine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile
müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
a) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde
Belediyemizin yaziisleri@tokatsulusaray.bel.tr mail adresine başvuru yapabileceklerdir.
b) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular Belediyemizce
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
a) Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle
adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesine müteakip 15.03.2024 tarihinde Belediyemizin www.tokatsulusaray.bel.tr
resmi internet sayfasında ilan edilecektir.
d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
e) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik
bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge
sınava girişte ibraz edilecektir.
f) Sınava giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara, adayların başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmelerden veya postanın
ulaşmamasından Sulusaray Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.
6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Memur alımı için, 20.03.2024 tarihinde saat 09:00’da başlamak üzere Atatürk Caddesi No:81
Sulusaray/Tokat adresinde bulunan Sulusaray Belediye Başkanlığında sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü
sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı
bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. Sulusaray Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı

7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
a) Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15’ er puan,
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
b) Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS puanının
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet sitesinden ilan
edilecektir.
c) Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday
ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin
internet adresinden (www.tokatsulusaray.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı
tebligat yapılacaktır.
d) Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
e) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
f) Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün
içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.
SULUSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI